TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

„BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība

”BTA” apdrošināšanas akciju sabiedrība (LV)

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA nedzīvības apdrošināšanas tirgū Latvijā darbojas kopš 1993.gada.

Savas darbības laikā BTA– vienīgā no Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām saņēmusi 18 licences visos iespējamos nedzīvības apdrošināšanas veidos, līdz ar to BTA Latvijā sniedz visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu, piedāvājot OCTA, KASKO, īpašumu, veselības, nelaimes gadījumu, ceļojumu un daudzus citus apdrošināšanas veidus, kā arī juridisko izdevumu apdrošināšanu . BTA 2008.gadā izvirzījās par risku apdrošināšanas tirgus līderi Latvijā, un patlaban notiek filiāļu tīkla paplašināšana arī Lietuvā un Igaunijā. BTA uzsākusi arī aktīvu darbību citās Eiropas valstīs. Pēc starptautiskā finanšu tirgus žurnāla „Euromoney” vērtējuma, BTA ir atzīta par 2009. gada Labāko apdrošinātāju Latvijā. Papildus šai pamatgodalgai BTA tika atzīta arī par Latvijas Inovatīvāko apdrošinātāju un Apdrošinātāju ar labāko pakalpojumu klāstu.

BTA nākotnes mērķi ir saglabāt tirgus līdera pozīciju un palielināt savu ietekmi kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, attīstīt jaunus pakalpojumus un pilnveidot esošos, turpināt celt klientu apkalpošanas un servisa līmeni.

”BTA” Joint-stock Insurance company (ENG)

The joint-stock insurance company BTA operates in the Latvian non-life insurance market since 1993.

During its activity BTA – the only non-life insurance company in Latvia – has received 18 risk insurance licences in all kinds of non-life insurance, hence it provides the widest range of insurance services in Latvia by offering OCTA, KASKO, property, health, accident, travel and other types of insurance, as well as specific corporate insurance services. In 2008 BTA became the leader of the Latvian risk insurance market, and at present it is expanding its branch network also in Lithuania and Estonia. BTA has started active operation also in other European countries. According to evaluation by the international finance market magazine “Euromoney”, BTA has been recognised as the Best Insurer of Latvia of 2009. In addition to this BTA was also recognised as the Most innovative insurer of Latvia and the Insurer offering the best range of services.

BTA Valdes priekšsēdētājs Gints Dandzbergs:

“2007. gadā BTA realizēja savu 1996. gadā izvirzīto mērķi – kļuva par Latvijas lielāko apdrošināšanas kompāniju gan pēc bruto prēmiju apjoma, gan pēc tehnisko rezervju apjoma un bilances kopsummas.

Palielinot savu tirgus daļu līdz 24,1%, BTA attīstījās straujāk nekā nedzīvības apdrošināšanas tirgus kopumā, turklāt šī tendence ir saglabājusies arī 2008. un 2009. gadā. Minētie sasniegumi skaidrojami ar aktīvu darbu pie savu produktu un pakalpojumu uzlabošanas, padarot tos vienkāršākus un vieglāk pieejamus klientiem. Lielu uzmanību pievērsām arī iekšējo procesu optimizēšanai, kā rezultātā tika ievērojami samazināts laika periods atlīdzību lēmuma pieņemšanai.

Veiktie uzlabojumi ir būtiski priekšnoteikumi BTA stabilai darbībai apdrošināšanas tirgū arī turpmāk un spējai reāli aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju intereses.

Vēlamies pateikties visiem BTA klientiem, partneriem un akcionāriem par sekmīgu sadarbību, kā arī BTA darbiniekiem par ieguldīto darbu uzņēmuma stabilitātē un tālākā izaugsmē.”

Gints Dandzbergs, Chairman of the Board of BTA:

“In 2007 BTA reached its aim set in 1996 and became the Latvia’s largest insurance company in terms of gross premium volume, technical reserves volume and total balance.

By increasing its market share to 24.1%, BTA grew faster than the overall non-life insurance market, and the same trend was maintained also in 2008 and 2009. The above-mentioned achievements were gained through diligent work on product and service improvement by making them simpler and more accessible to customers. A great deal of attention was paid also to optimising the internal processes, which resulted significant reduction of the time period for compensation decision making.

The improvements made are preconditions for sound operation of BTA in the insurance market in the future and its ability to protect the interests of insurance holders.

We would like to thank all BTA customers, partners and shareholders for their successful cooperation, as well as the BTA team for their contribution to company’s stability and further development.”

BTA Klientu atbalsta dienests

Valdemāra iela 63,

Rīga, LV-1142
Tālr.: 2 6 12 12 12
Fakss: 67025190
e-pasts: bta@bta.lv