TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

SIA “E.GULBJA LABORATORIJA”

SIA E.GULBJA LABORATORIJA (LV)

Laboratorija ir lielākā klīniskā  laboratorija Latvijā, kurā veic bioķīmiskus, mikrobioloģiskus, ķīmiskus, imunohematoloģiskus, hematoloģiskus, citoloģiskus, imunoloģiskus, biofizikālus, citoģenētiskus patoloģiskus no cilvēka vai dzīvnieka iegūtu materiālu izmeklējumus, ar mērķi, lai nodrošinātu slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu. Laboratorija sniedz konsultatīvos pakalpojumus visos laboratorijas izmeklējumu aspektos, kā arī klientiem, ja nepieciešams, palīdz izvēlēties piemērotāko izmeklēšanas gaitu.

Laboratorija sniedz pakalpojumus primārās un sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējiem, iestādēm, kas nodarbojas ar zinātniskiem bio-medicīnas pētījumiem (farmācijas kompānijām), kā arī citiem ieinteresētiem klientiem.

Kopš 1993. gada laboratorija ir sertificēta, kas ir apliecinājums tās atbilstībai obligātajām prasībām medicīnas laboratoriju tehniskajai kompetencei un kvalitātes sistēmai Latvijā.

Ltd. E.GULBJA LABORATORIJA (ENG)

E. Gulbis Laboratory is the biggest clinical laboratory in Latvia that performs biochemical, microbiological, chemical, immunohematological, hematological, cytological, immunological, biophysical, cytogenetic pathalogic analysis of both human and animal material in order to provide disease diagnostics or health evaluation. The laboratory provides consultations in all aspects of laboratory’s examinations and if necessary helps the client to choose the best course of examination.

The laboratory provides services to primary and secondary medical service providers, institutions that perform scientific research in bio-medicine (pharmaceutical companies) and to other interested clients.

Since 1993 the laboratory is certified and that acknowledges its accordance with mandatory technical requirements and the quality system in Latvia.