TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

Realia Saimnieks

SIA „REALIA SAIMNIEKS” (LV)

Dibināšanas gads: 2005

Pamatdarbība: Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana.

REALIA SAIMNIEKS nodrošina pilnu nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un nekustamā īpašuma uzkopšanu, balstoties uz sava mātes uzņēmuma Igaunijā – AS PINDI Kinnisvarurahaldus gūto pieredzi šajā biznesā.

PINDI Kinnisvarurahaldus tika dibināta 1997.gadā un ir Igaunijas republikas Nekustamo īpašumu un to apsaimniekotāju savienības biedrs, kurai piešķirts trešās kategorijas sertifikāts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā HA-027 un apsaimniekošanā. Visiem darbiniekiem, kuri nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldi un apsaimniekošanu, ir atestāti, kuri pierāda viņu profesionalitāti šajā jomā.

REALIA SAIMNIEKS savā darbībā vadās pēc Igaunijas republikas standarta par nekustamo īpašumu pārvaldi un apsaimniekošanu. Atkāpšanās no vienotā standarta iespējami īpašos gadījumos, kuri tiek atrunāti katrā līgumā individuāli.

Galvenie darbības virzieni:

1.Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

2.Teritorijas uzkopšana

3. Tirdzniecības un biroju telpu ikdienas uzkopšana;

4. Uzkopšana pēc remontu un celtniecības darbiem;

5. Atkritumu izvešana, deratizācija, dezinsekcija;

6. Telpu ikdienas un ģenerāltīrīšana

7. Atkritumu izvešana, deratizācija, dezinsekcija;

SIA „REALIA SAIMNIEKS” (ENG)

Year of establishment: 2005

Core Business: Real estate management and administration

REALIA SAIMNIEKS provides full property management and real estate cleaning, on the basis of its parent company in Estonia – AS PINDI Kinnisvarurahaldus experience in this business. PINDI Kinnisvarurahaldus was founded in 1997 and is the Estonian republic, real estate operators and their union member, been awarded a third-class certificate of real estate under management of HA-027, and management. All staff who deal with real estate administration and management, an attestation that demonstrates their professionalism in this field. REALIA SAIMNIEKS its work guided by the Republics of Estonia, the standard for real estate administration and management. Departures from the standard uniform as possible in specific cases, which are covered in each contract individually.

The main lines of action:

1.Real estate property management

2.Teritory cleaning

3. Commercial and office space in the daily cleaning;

4. Cleaning after renovation and construction

5. Waste removal, rat exterminating, disinfestation,

6. Fitting-out every day and general cleaning

7. Waste removal, rat exterminating, disinfestation

contacts:

Valdes loceklis: Guntis Jaunzems;

+371 67111111;

fax 67224679;

guntis@realia.lv

Direktors : Andris Jakovelis

+371 67111111;

+ 371 26188222;  

andris@realia.lv

Ofiss- Barona iela 70, Rīga, LV-1001

www.realia.lv